ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έχοντας αποκτήσει πολύχρονη εμπειρία ελέγχοντας ακίνητα των μεγαλύτερων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα εκδίδουμε δελτία τεχνικών ελέγχων ακινήτων τα οποία είναι χρήσιμα κατά την διαδικασία πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων ώστε τόσο ο αγοραστής/μισθωτής όσο και ο πωλητής/εκμισθωτής να γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους αλλά τις δυνατότητες αξιοποίησης και τις τυχόν δεσμεύσεις του προς πώληση ή προς μίσθωση περιουσιακού στοιχείου.

Στα πλαίσια εκπόνησης των προαναφερομένων τεχνικών ελέγχων περιλαμβάνονται εργασίες όπως ο έλεγχος της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας του ακινήτου, έλεγχος ταύτισης με το εθνικό κτηματολόγιο, έλεγχος εφαρμογής φακέλου οικοδομικής άδειας και συνοδευτικών σχεδίων, έλεγχος δασαρχείου και δασικών χαρτών, έλεγχος δεσμεύσεων από αρχαιολογικές υπηρεσίες , έλεγχος απαλλοτριώσεων, οριοθετήσεων αιγιαλού και παραλίας, ρεμάτων, περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και δουλειών.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ &
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σκοπός ενός ποιοτικού ελέγχου είναι η αξιολόγηση της ποιότητας κατασκευής και του βαθμού συντήρησης οποιασδήποτε τυπολογίας και χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει την περιγραφή των δομικών στοιχείων και των H/M εγκαταστάσεων, την καταγραφή των σημαντικών στοιχείων του βασικού εξοπλισμού, τον έλεγχο θεμάτων παθητικής πυροπροστασίας και κινητικότητας ΑΜΕΑ, και την αξιολόγηση της ποιότητας κατασκευής και του βαθμού συντήρησης:

  1. των οικοδομικών στοιχείων όπως του φέροντος οργανισμού, των στοιχείων πληρώσεων, κατακόρυφων και οριζοντίων επικαλύψεων, κουφωμάτων, κλιμακοστασίων και ειδικών χώρων και
  2. των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού, ανελκυστήρων, καυσίμου αερίου, των συστημάτων αυτοματισμού και ασφαλείας, των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας και των δικτύων και τερματικών μονάδων των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Η προαναφερόμενη καταγραφή και αξιολόγηση αποσκοπεί στον εντοπισμό σημαντικών προβλημάτων/βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις και την εκτίμηση του κόστους αποκατάστασής αυτών, την εκτίμηση του χρόνου ζωής του βασικού εξοπλισμού, και στον έλεγχο απαίτησης έκδοσης πιστοποιητικών λειτουργίας και χορηγήσεως αδειών λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της διαδικασίας ρύθμισης / νομιμοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών . Στις εργασίες που πραγματοποιούνται περιλαμβάνονται:

Η διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο.

Ο έλεγχος και αποτύπωση των αυθαιρεσιών της ιδιοκτησίας.

Η ενημέρωση των «Εντολέων» για το συνολικό πρόσημο, το αναλογούν παράβολο, τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής και τις προθεσμίες εξόφλησης, για την Κατηγορία αυθαιρέτου στην οποία εμπίπτει το ακίνητο και τυχόν μειώσεις προστίμων για ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Η ενημέρωση των «Εντολέων» για τα απαιτούμενα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες του χρόνου κατασκευής ή του χρόνου της αλλαγής χρήσης.

Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για την συμπλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά σχεδίων αποτύπωσης, κατόψεων, τομών, διαγράμματος κάλυψης και εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Η οριστική σύνταξη και παράδοση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Εφ’ όσον απαιτείται εκπονείται Μελέτη Στατικής Επάρκειας και συντάσσεται Τεχνική Έκθεση για ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο, αναλόγως του είδους, της Κατηγορίας ή της χρήσης, του προς δήλωση ακινήτου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έχοντας πολυετή εμπειρία η εταιρεία μας είναι σε θέση να υποστηρίζει την λειτουργική αδειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για κάθε ειδική περίπτωση.

Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας μίας επιχείρησης καθώς και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και σχεδιαγραμμάτων που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων την χορήγηση χρήσεως γης, την σύνταξη φακέλου για την πυροσβεστική υπηρεσία, τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαγραμμάτων ροής, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και την μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης της επιχείρησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό, η εμπειρία και η άριστη γνώση της νομοθεσίας δίνει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης σύνταξης και διεκπεραίωσης μελετών και εγκρίσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λύση στον καλύτερο δυνατό χρόνο.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ &
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι εκτιμήσεις αγοραίας (ή άλλης) αξίας ακινήτων παραγγέλλονται για πολλούς σκοπούς όπως: i) ο προσδιορισμός ενός εύλογου τιμήματος, είτε για την πώληση ή για την εκμίσθωση ενός ακινήτου, ii) ο προσδιορισμός της επενδυτικής αξίας ενός ακινήτου, iii) για την εξασφάλιση πιστωτών με περιουσιακό στοιχείο στα πλαίσια χρηματοδότησης, και iv) για την αποτίμηση της καθαρής θέσης εταιρειών μέσω του ενεργητικού τους και των ακινήτων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιο τους.

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί πιστοποιημένες μελέτες εκτίμησης της αγοραίας αξίας και των αγοραίων μισθωμάτων διαφόρων ειδών ακινήτων, ακολουθώντας τους ηθικούς και επαγγελματικούς κανόνες και τις μεθόδους που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας των European Valuation Standards και RICS. Κάθε μέλος της ομάδας μας διαθέτει την απαιτούμενη ακαδημαϊκή επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου.

Οι μελέτες εκτίμησης - η ανάλυση και τα συμπεράσματα τους - βασίζονται στα τεχνικά στοιχεία που παρέχονται από τον πελάτη, στην απόκτηση της απαραίτητης γνώσης της τοπικής κτηματαγοράς μετά από πραγματοποίηση έρευνας πεδίου, και ισχύουν μόνο υπό τις παραδοχές και τις υποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές.