ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ
& ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό κατοικιών, κύριων τουριστικών καταλυμάτων όπως ξενοδοχείων, κτιρίων του τριτογενούς τομέα όπως καταστήματα και γραφεία, αλλά και βιομηχανικών/βιοτεχνικών κτιρίων διαφόρων δραστηριοτήτων και δομών παραγωγής. Η αναζήτηση και χρήση νέων υλικών-τεχνολογιών αποτελούν βασική αρχή του γραφείου μας. Οι συνθέσεις μας αποσκοπούν στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την οικονομία, υπό το πρίσμα των αναγκών του πελάτη. Στόχος μας η δημιουργία πρότυπων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς.

Κατοικίες

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κατοικιών συνδέεται τόσο με την μοναδικότητα του πελάτη, καθώς αντανακλά τις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες του, όσο και με το εγγύς φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με το οποίο στοχεύουμε την συνέργια.

Τουριστικές Εγκαταστάσεις

Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την μελέτη κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων. Η αρχιτεκτονική μελέτη ξενοδοχειακών μονάδων συνδυάζει τον σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία με την ενσωμάτωση διεθνών προτύπων και τάσεων που αναπτύσσονται στην τουριστική βιομηχανία.

Γραφεία

Ο σχεδιασμός κτιριακών χώρων γραφείων της ομάδας μας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τους χρήστες με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας τους αλλά και στην δημιουργία ενός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χώρου ο οποίος θα ενσωματώνει συστήματα εξοικονόμησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης του.

Βιομηχανία

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός μιας βιώσιμης και ασφαλούς εγκατάστασης η οποία σε συνδυασμό με την οικονομία και την ταχύτητα στην κατασκευή μέσω μιας ορθολογικής διαχείρισης έργου θα μεγιστοποιήσει την επένδυση σας.

ΣΤΑΤΙΚΟΣ &
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ειδίκευσης μας ο στατικός/αντισεισμικός σχεδιασμός καθώς και η στατική ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, δομικού χάλυβα, δομικής ξυλείας και φέρουσας τοιχοποιίας. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον άρτιο αντισεισμικό σχεδιασμό συνήθων κτιριακών κατασκευών όσο και σύνθετων κατασκευών και έργων υποδομής.

Επιδιώκουμε την ενίσχυση και αντισεισμική θωράκιση κατασκευών με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους για τον πελάτη και εισάγοντας διαφορετικές μεθόδους επέμβασης ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου, την κλίμακα του και την τυπολογία του.

Εκτελούμε ελέγχους στατικής επάρκειας με μη καταστροφικές δοκιμές συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένα εργαστήρια, αναλαμβάνοντας την αποτύπωση των φερόντων στοιχείων των κατασκευών και την σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον EC8, τόσο με ελαστικές όσο και ανελαστικές αναλύσεις.

ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι του κατασκευαστικού τομέα. Έχοντας μια ομάδα έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, το γραφείο μας εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από την προμελέτη, την μελέτη για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τις μελέτες εφαρμογής, έως και την επίβλεψη κατά τη κατασκευαστική διαδικασία, παρέχοντας υπηρεσίες για τις κάτωθι κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

  • Ενεργειακές μελέτες
  • Ηλεκτρικά ρεύματα (Ισχυρά: φωτισμός, κίνηση, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικά πεδία, Ασθενή: voice - data - πυρανίχνευση - CCTV - wifi – internet)
  • Υδραυλικά - Αποχέτευση - Όμβρια - Αντλητικά Συγκροτήματα
  • Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός)
  • Εξαερισμός απλός ή με ανάκτηση θερμότητας
  • Θέρμανση (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδια, fancoils, ηλιακή)
  • Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Ενεργητική - Παθητική Πυροπροστασία)
  • Φυσικό αέριο

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαθέτουμε την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και επίπεδο κατασκευής. Εκτελούμε τοπογραφικές αποτυπώσεις εντός και εκτός σχεδίου και εξαρτήσεις σε συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ). Αναλαμβάνουμε οριοθετήσεις ιδιοκτησιών, χαράξεις ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, διορθώσεις και υποβολές κτηματολογίου, υποβολές αντιρρήσεων δασικών χαρτών.